zajaczki
biedroneczki
misie
krasnale
sloneczka
smyki
zuchy

Przedszkole nr 84 „Promyk”                           

ul. Dworcowa 1, 04-714 Warszawa                       

Przedszkole 84 "Promyk"
ul. Dworcowa 1, 04-714 Warszawa
tel./fax: 22 615 96 39

tel.: 22 615 75 45

"Wszystko co naprawdę powinienem wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć,

co robić, jak postępować, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat"

Robert Fulghum

.

 

 

 

Kliknij tu, aby przejść do aktualności

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHW PRZEDSZKOLU NR 84 „Promyk” DLA   RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW  DZIECI  UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ww. PRZEDSZKOLA

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka przetwarzanych przez Przedszkole nr 84 „Promyk” w Warszawie jest: Dyrektor Przedszkola nr 84 „Promyk ” w Warszawie, ul Dworcowa 1.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych pod adresem email: bpuscian@edu.um.warszwa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Przedszkole nr 84 „Promyk” w Warszawie (04-714), ul. Dworcowa 1. Z Inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) Administrator danych osobowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Rozporządzenia art. 6 ust.1  w celu realizacji zadań ustawowych oraz  statutowych.

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.

5) Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres korzystania z edukacji przedszkolnej. Po zakończeniu edukacji przedszkolnej, wszystkie  dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane przez czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 84 „Promyk” w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.